بـرگ نخسـت  دربــاره شرکـت مطالـب تحليلي شرکـت هاي زيـرمجموعـه اخبــار و رويــدادها بورس انــرژي تمــاس بـا مـا
 
 

فعالیت های اصلـی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارتست از:
• تولید و فروش انرژی برق از نیروگاه های فسیلی و تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی.
• خرید سوخت مورد نیاز نیروگاه.
• خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق.
• انجام کلیه فعالیت های مرتبط با بازرگانی برق و سایر حامل های انرژی.
• سرمایه گذاری در تأسیسات تولید و توزیع برق و انرژی.
• سرمایه گذاری و مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، راه اندازی، مدیریت، خرید و احداث انواع نیروگاه های تولید  مقیاس بزرگ و کوچک.
• مشارکت در اجرای طرح های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی، توسعه فناوری و انتقال دانش فنی.
• مشارکت در طرح های بهینه سازی نیروگاه ها.
• برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات)؛ مشارکت در زمینه انرژی های تجدیدپذیر از قبیل برق آبی، بادی، خورشیدی و ...
• پیش فروش انرژی برق و اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی و خارجی.
• تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت.
• همکاری و مشارکت با سایر شرکت ها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت.
• مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.
• شرکت در کلیه مزایده ها و مناقصات دولتی، خصوصی، داخلی و خارجی.