بـرگ نخسـت  دربــاره شرکـت مطالـب تحليلي شرکـت هاي زيـرمجموعـه اخبــار و رويــدادها بورس انــرژي تمــاس بـا مـا
 
 

مدیران شرکت


 
  علی کاظمی     رئیس هیئت مدیره
 
   محمدرضا سراج القوم    نایب رئیس هیئت مدیره
 
   حمیدرضا فیالی    عضو موظف مالی هیئت مدیره
 
   ابراهیم خوش گفتار    عضو غیر موظف هیئت مدیره
 
   علیرضا اسلامی    مدیرعامل و عضو هیئت مدیره