بـرگ نخسـت  دربــاره شرکـت مطالـب تحليلي شرکـت هاي زيـرمجموعـه اخبــار و رويــدادها بورس انــرژي تمــاس بـا مـا
 
 

مجموعه نیروگاهی شهید منتظرقائم

مجموعه نیروگاهی شهید منتظرقائم از نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی 1620 مگاوات تشکیل شده است. قدمت واحدهای بخار حدود 43 سال، قدمت واحدهای گازی حدود 22 سال و قدمت واحدهای بخار سیکل ترکیبی در حدود 15 سال می باشد. اطلاعات مربوط به واحدهای 13گانه این مجموعه نیروگاهی به قرار ذیل می باشد:

ردیف

نوع واحد

نام واحد

ظرفیت اسمی

(MW)

سازندگان

تاریخ راه­اندازی

1

بخار قدیم

S1

156/25

GE

CE

1350/06/29

2

S2

156

1350/11/26

3

S3

156

1352/07/01

4

S4

156

1352/07/24

5

گازی

G11

116

GE

John Brown

Alstom

 1371/08/17

6

G12

116

 1371/11/22

7

G13

116

1372/03/02

8

G14

116

1372/06/23

9

G15

116

1372/06/25

10

G16

116

1372/11/25

11

بخار

سیکل­ترکیبی

CS1

100

Siemens

Foster Wheeler

1378/12/18

12

CS2

100

1379/04/22

13

CS3

100

1379/09/01

جمع ظرفیت مجموعه نیروگاهی =

1620 مگاوات