بـرگ نخسـت  دربــاره شرکـت مطالـب تحليلي شرکـت هاي زيـرمجموعـه اخبــار و رويــدادها بورس انــرژي تمــاس بـا مـا
 
 

اهـداف و برنامه هـای آتـی شرکـت

- کسب رتبه برتر در تولید انرژی در بین نیروگاه های کشور
- تبدیل شرکت به سهامی عام و عرضه سهام آن در بازار سرمایه
- بهسازی، افزایش بازدهی و توسعه نیروگاه
- تعامل با ذینفعان راهبردی از جمله وزارت نیرو، بورس های انرژی و اوراق بهادار
- اجرای طرح های توسعه نیروگاهی
- مشارکت در احداث نیروگاه های جدید
- حضور فعال تر در بورس انرژی
- حضور در بازار صادرات برق
- حضور در بازار خرده فروشی برق و انعقاد قراردادهای دوجانبه
- برنامه ریزی برای انجام بهینه تعمیرات دوره ای و اساسی، بهره برداری و نگهداری واحدهای نیروگاهی