بـرگ نخسـت  دربــاره شرکـت مطالـب تحليلي شرکـت هاي زيـرمجموعـه اخبــار و رويــدادها بورس انــرژي تمــاس بـا مـا
 
   

اعضاء هیأت مدیره


   غلامرضا شافعی    رئیس هیئت مدیره
محمد کبیری اصفهانی    نایب رئیس هیئت مدیره

   حمیدرضا فیالی    عضو موظف هیئت مدیره

  سید علیرضا موسوی حسب    عضو موظف هیئت مدیره
 
  محمدصادق عزیزی     عضو هیئت مدیره
    علیرضا اسلامی     مدیرعامل