بـرگ نخسـت  دربــاره شرکـت مطالـب تحليلي شرکـت هاي زيـرمجموعـه اخبــار و رويــدادها بورس انــرژي تمــاس بـا مـا
 
 

خلاصه عملکرد سال 1392


• تعمیرات واحدهای نیروگاهی

1) انجام تعمیرات اساسی واحد 3 بخار، واحدهای 1 و 2 گازی و واحد 1 بخار سیکل ترکیبی
2) انجام تعمیرات دوره ای چهار واحد بخار قدیم و سه واحد بخار سیکل-ترکیبی
3) انجام تعمیرات HGP واحدهای گازی 1، 2 و 4
4) انجام تعمیرات CI و تعویض نازل واحد گازی 5

• میزان آمادگی، تولید و فروش انرژی الکتریکی

الف) آمادگی محقق شده = 9،331،824،000 کیلووات ساعت
ب) انرژی خالص فروخته شده = 9،165،405،000 کیلووات ساعت
ج) درآمد حاصل از فروش = 4،413 میلیارد ریال

• سوخت مصرفی واحدهای نیروگاهی

سوخت مصرفی

نام نیروگاه

گاز طبیعی

(مترمکعب)

گازوئیل

(لیتر)

مازوت

(لیتر)

نیروگاه بخار

277،862،000

6،298،000

735،632،000

نیروگاه سیکل­ترکیبی

859،641،000

312،131،000

0

مجموع دو نیروگاه

1،137،503،000

318،429،000

735،632،000