بـرگ نخسـت  دربــاره شرکـت مطالـب تحليلي شرکـت هاي زيـرمجموعـه اخبــار و رويــدادها بورس انــرژي تمــاس بـا مـا
 
 

ترکیب سهــام داران

ردیف

نام سهام­دار

تعداد سهام

درصد سهام­داری

1

شرکت سرمایه­ گذاری خوارزمی

2999،880،000

99/996

2

شرکت تجارت­ گستران خوارزمی

30،000

0/001

3

شرکت سرمایه ­گذاری آتی­نگر سپهر ایرانیان

30،000

0/001

4

شرکت کارت ایران

30،000

0/001

5

شرکت پایاپای ملی

30،000

0/001

جمع کل

3،000،000،000

100 %