بـرگ نخسـت  دربــاره شرکـت مطالـب تحليلي شرکـت هاي زيـرمجموعـه اخبــار و رويــدادها بورس انــرژي تمــاس بـا مـا
 
 

دربــاره شرکـت

شرکت توسعه برق و انرژی سپهر انرژی سپهر (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ تحت شماره ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳ در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۰، به نمایندگی از بانک صادرات ایران، قرارداد انتقال مجموعه اموال و دارایی‌های نیروگاه‌های بخار و سیکل ترکیبی شهید منتظرقائم را با سازمان خصوصی سازی مبادله نمود.
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر (انرژی سپهر) در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵، رسماً، نیروگاه را از شرکت برق منطقه‌ای تهران تحویل و تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به نیابت از بانک صادرات ایران، مدیریت و راهبری نمود. به موجب قراردادهای شماره ۷۹۹۹/۲۳۲/۹۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ و قرارداد شماره ۱۸۴۹/۲۳۲/۹۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱، بانک صادرات ایران صد درصد سهام شرکت توسعه برق و انرژی سپهر (انرژی سپهر) را به گروه شرکت‌های سرمایه گذاری خوارزمی و صد درصد مالکیت اموال و دارایی‌های نیروگاه‌های بخار و سیکل ترکیبی شهید منتظرقائم را به شرکت توسعه برق و انرژی سپهر (انرژی سپهر) منتقل و از تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱همه اختیارات و مسئولیت‌های نیروگاه‌های مزبور به عهده شرکت توسعه برق و انرژی سپهر واگذار شده است.